Naleving van IEC 62446

“IEC 62446 beveelt aan om periodieke verificatie van een bestaande installatie uit te voeren. De norm definieert de minimumvereisten voor systeemdocumentatie, inbedrijfstelling’stests en inspectie voor PV-systemen.”

Inspection methods for PV power plants


Veldinspectiemethodesvoor PV-arrays

VIS IV IR EL
Delamination, burn marks, discoloration, cracked backsheet X
Power loss related to PV module: Production failure, circuit – loss due to electrical mismatch, defective bypass diodes X
Power loss due to PV array interconnection failures: Dead strings, loose connections, defective bypass diodes X
Power loss related to contacts resistances: Fieldterminals, cables, connectors X (X)
Cracked cells or interconnects (X) (X) X
Potential induced degradation (PID) X X X

Measurements of PV module performance show that a significant number of PV modules underperform, even more after Light induced degradation (LID). Technology and product specific performance verification is necessary.

Groeiende PV-installaties wereldwijd voldoenniet aan de kwaliteits- en veiligheidsnormen. Er is weinig kennis over de omvang van slechte installaties, faalmechanismen en faalstatistieken.

Verbeterde methodes om storingen in het veld op te sporen en modellering van de vermogensdegradatie van PV-modules zullen tot meer gekwalificeerde beoordelingen van PV-systemen leidenen een lager risico bij PV-investeringengaranderen.


Redenen waarom u uw zonne-PV-installaties regelmatig zou moeten testen.

De veilige werking van zonne-PV-installaties onder zowel normale omstandigheden als bij storingen is een essentiële overweging in de ontwerpfase van het systeem.Om ervoor te zorgen dat de juiste energieopbrengst en veiligheidsniveaus worden bereikt. Eenmaal inbedrijf is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de prestaties van het systeem op lange termijn niet in gevaar komen door ondermaatse installatie of door slecht onderhoud. In dit opzicht, zijn er enkele belangrijke kenmerken van het zonne-PV-systeem die afhankelijk zijn van geschikte elektrische tests en inspecties die regelmatig worden uitgevoerd.


Naleving van IEC 62446

IEC 62446 adviseert om dieperiodieke verificatie van een bestaande installatie uit te voeren. Deze norm bepaaltde minimumvereisten voor de systeemdocumentatie, inbedrijfstellingstests en de inspectie voor PV-systemen. Als zodanig specificeert deze norm niet enkel de minimale elektrische test- en inspectievereisten.Maar ookhoe de inspectie- en testresultaten gedocumenteerdmoeten worden en na installatie aan de consument worden geleverd.
Waar nodig wordt er rekening gehouden met de resultaten en aanbevelingen van eerdere periodieke verificaties. Er zal nadien een periodiek verificatierapport worden geleverd met een lijst van eventuele fouten en aanbevelingen voor reparaties of verbeteringen (zoals het upgraden van een systeem om aan de huidige normen te voldoen).


Brandrisico'svermijden

Het aantal zonne-installatiesystemen op daken, isin de loop der jaren enorm gegroeid, daarbij ook zijn het aantal gemelde brandincidenten toegenomen. Huishoudbranden die ontstaan door elektrische storingen in PV-systemen op daken, zijn onder meer gemeld in het VK, Australië, de VS en Frankrijk. Het periodiek testen van de elektrische bekabeling en componenten van zonne-PV-systemen zorgtvoor een veilige werking van het systeem. En verminderthet potentiële brandrisico dat gepaard gaat met elektrische storingen

about

about

Effectieveaarding

Zoals bij alle elektrische apparatuur, moeten zonnepanelen en hun opbouwsystemen geaard worden om mogelijke elektrische schokken en brandgevaar te verminderen. Als de werking van het aardingssysteem na verloop van tijd vermindert, kan iedereen die in contact komt met een metalen onderdeel van het systeem een elektrische schok krijgen. Hoewel de kans op eenelektrischeschok klein is, is de kans op een aanzienlijk letsel groot als gevolg van de hoogspanningsmatrices en het extra valgevaar van op het dak gemonteerde systemen.


Aardlek

PV-systemen,in het bijzonder grootschalige systemen, hebben vele meters bekabeling, waarvan een groot deel ondergronds is. Als gevolg van slechte isolatie kan de door het PV-systeem opgewekte energie naar de aarde lekken. Dit kan problematisch zijn tijdens vochtige of natte omstandigheden en er voor zorgen dat de isolatiebewaking oflekstroombewakingsfunctie binnen een omvormer verhindert dat de omvormer opstart. Wat op zijn beurt de operationele efficiëntie van de PV-installatie aanzienlijk kan doen verminderen.

about

about

Omgevingsfactoren

Pv-systemen worden van nature blootgesteld aan de elementen. Schade of corrosie aan bekabeling en connectoren veroorzaakt door het binnendringen van vocht kan leiden tot verminderde prestaties of een verhoogd brandgevaar. Door regelmatige elektrische tests kunnen de systeemprestaties worden gecontroleerd en kunnen eventuele noodzakelijke reparaties of corrigerende maatregelen worden genomen.


Oppervlakte Contaminatie Fysieke Schade

PV-modules kunnen na verloop van tijd vervuild raken.Dit kan de operationele efficiëntie en systeemprestaties verminderen. Daarbovenkan blootstelling aan de elementen fysieke schade aan de componenten van een PV-installatie veroorzaken. Voorwerpen die de vogels laten vallen, kunnen fysieke schade aan PV-modules te weeg brengen. Wat kan resulteren in verminderde outputprestaties. Door periodieke elektrische tests als onderdeel van regelmatig onderhoud, kunnen eventuele problemen worden opgespoord en gediagnosticeerd.

about

about

Schade aanbedrading

Het meest voor de hand liggende voorbeeld van slechte bedrading is wanneer draden onder de panelen hangen en het dak of onderliggende vegetatie raken. Uiteindelijk zal de draadcoating slijten of worden beschadigd door knaagdieren en mogelijk de koperdraden blootleggen, wat een schokgevaar oplevert. Elke verslechtering van kabelverbindingen en bedrading kan worden vastgesteld door regelmatig elektrische tests uit te voeren om mogelijke fouten te identificeren.


Verificatie van de systeemprestaties

De installatie van zonne-PV-systemen wordt enkeluitgevoerd na een zorgvuldige afweging van de kosten en het potentiële investeringsrendement door lagere energierekeningen en FiT-betalingen.
Daarom is de verificatie van de systeemprestaties en de energieopbrengst van de panelen bijzonder belangrijk. In vele gevallen kunnen eenvoudige elektrische storingen of bedradingsstoringen ernstige inefficiëntiesveroorzaken in het vermogen van het paneel om stroom te produceren. Hoewel een gepaste meting een indicatie geeft van de systeemprestaties, zijn periodieke elektrische tests van vitaal belang. Om de continue functionele prestaties gedurende langere perioden te verifiëren.

about

about

Garantievervulling

Periodieke elektrische tests van zonne-PV-systemen om een voortdurende veilige werking en maximale energie-outputprestaties te herkennen en te bevestigen kunnen vereist zijn als onderdeel van productgaranties en garanties voor PV-systeemcomponenten.